92 Nguyễn Khánh Toàn

Căn hộ tầng 5

92 Nguyễn Khánh Toàn

Căn hộ 502

92 Nguyễn Khánh Toàn

Căn hộ 504